Author: DavidTremain

Arian Ffrwyth

Arian Ffrwyth

Cyfnod Sylfaen

Arian ffrwyth i blant yn y cyfnod sylfaen yw £1.50 yr wythnos. Cofiwch anfon y arian mewn gyda’r plant.

Adran Iau

Mae arian ffrwyth yn 30c y dydd, gall y plant prynu ffrwyth o’r siop ffrwythau ar y buarth yn ystod amser chwarae.

Diolch

Clybiau Ysgol / School Clubs

Clybiau Ysgol

Yr unig glybiau ar ôl ysgol sy’n rhedeg tan diwedd y tymor fydd clwb chwaraeon yr Urdd (£1) Dydd Mawrth a chlwb chwaraeon PASS ddydd Mercher (newid achos y sioe, yn ôl i ddydd Iau ar ôl hynny)

 

After school clubs

The only after school clubs running until the end of term will be the Urdd sports club (£1) on Tuesday and the PASS sports club on Wednesday (changed due to show, back to Thursday thereafter)

SIOE/SHOW - SIED TADCU TED

Sioe Sied Tadcu Ted

Tocynnau ar gyfer y sioeau Sied Tadcu Ted

AR WERTH NAWR

£5 y tocyn. Mae 200 o docynnau ar gael ar gyfer pob sioe. Cyntaf i’r felin gaiff falu. Diolch.

Neuadd Gymunedol Llansawel

Dydd Iau 27ain

13:00 a 18:00.

Dydd Gwener 28ain

13:00.

Bydd angen bocs bwyd ar blant Adran Iau ar Ddydd Iau y 27ain o Fehefin.

 

Sied Tadcu Ted

Tickets for the shows

ON SALE NOW

£5 per ticket. There are 200 tickets available for each show. First come first served. Thank you.

Briton Ferry Community Centre

Thursday 27th

13:00 and 18:00.

Friday 28th

13:00.

Junior children will need a packed lunch on Thursday the 27th of June.