Diogelu

Diogelu

Mae YGG Tyle’r Ynn yn cydnabod yn llwyr y cyfraniad mae’n ei wneud i amddiffyn plant.

Mae tair prif elfen i’n polisi:

  • atal drwy’r gefnogaeth addysgu a bugeiliol a gynigir i ddisgyblion
  • gweithdrefnau ar gyfer nodi ac adrodd am achosion, neu achosion posib o gam-drin. Oherwydd ein cysywllt o ddydd i ddydd â phlant, mae staff yr ysgol mewn sefyllfa ddelfrydol i weld arwyddion allanol o gam-drin
  • rhoi cefnogaeth i ddisgyblion sydd efallai wedi’u cam-drin yn y gorffennol.

Person Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mr Cerith Humphreys

Dirprwy Berson Dynodedig ar gyfer diogelu yw: Mrs Lianne Vaughan

Mae ein polisi yn berthnasol i holl staff, llywodraethwyr a gwirfoddolwyr yr ysgol.

Bydd ein hysgol yn adolygu’r polisi’n flynyddol ac rydym yn ymrwymedig i ddilyn unrhyw arweiniad newydd a dderbynnir gan ERW.

NSPCC Share Aware booklet

NSPCC Schools Council

NSPCC Online safety

My Concern